Chcę założyć fundację. I co dalej?

Kursy edukacyjne, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, turnieje piłkarskie, ratowanie zwierząt – to tylko niektóre z działań jakie mogą podejmować, organizacje pozarządowe.

Chcesz realizować interesujące projekty? Najważniejsze to zacząć! Pierwszym krokiem jest rejestracja Fundacji.

Kto może założyć Fundację?

Przepisy prawa nie nakładają tutaj właściwie żadnych istotnych ograniczeń. Fundację mogą założyć zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Nie jest wymagane posiadanie polskiego obywatelstwa. Nie ma też ograniczeń co do liczby osób zakładających fundację, czyli tzw. Fundatorów – może ich być kilka jak i jedna.

Określenie celów

Jednym z najważniejszych działań do wykonania w celu zarejestrowania własnej Fundacji jest określenie obszarów jej działania – czym Fundacja będzie się zajmować? Czy ma prowadzić projekty skierowane na rozwój przedsiębiorczości, edukację obywateli czy też upowszechnianie sportu? Ważne jest również, by wyselekcjonować cele jej działania w taki sposób by pozwalały na korzystanie ze zwolnień podatkowych oraz udział w konkursach dotacyjnych. Wielu grantodawców wymaga od Fundacji obecności konkretnych zapisów i obszarów działania w celu możliwości uczestnictwa w konkursie grantowym.

Akt fundacyjny

Kolejnym krokiem jest wizyta u notariusza, który sporządzi akt fundacyjny zawierający cele działania Fundacji, określenie majątku przeznaczonego na działalność i inne podstawowe zapisy umożliwiające powołanie do życia nowego podmiotu prawnego.

Statut

Statut to fundament działalności Fundacji. To dokument, który określa cele, formy działania, siedzibę, zasady działalności, reprezentację, skład kadrowy Fundacji jak również zasady jej likwidacji czy łączenia z innymi Fundacjami. Jego prawidłowe sporządzenia jest niezwykle ważne, gdyż to od niego będzie zależeć czy będziemy mogli występować o dofinansowania rządowe i prywatne, kto będzie reprezentował Fundację w przypadku zawierania umów czy też w jaki sposób możliwe jest dokonanie zmian w samym Statucie. 

Przygotowując statut należy pamiętać również o tym, że cele i majątek Fundacji muszą być zgodne z wcześniej podanymi i sformułowanymi w akcie fundacyjnym.

Dokumenty rejestracyjne

Po przygotowaniu Statutu i Aktu Fundacyjnego należy podjąć uchwały o przyjęciu Statutu, wyborze Zarządu i ewentualnie innych powołanych organów statutowych. Esencję samego wniosku stanowią formularze rejestracyjne, które należy uważnie wypełnić – w przypadku błędów formalnych mogą one zostać odrzucone przez rozpatrującego naszego sprawę referendarza. Formularze rejestracyjne to zazwyczaj formularz KRS-W20 oraz formularz KRS-WK.

Opłaty

Składając wniosek o wpis do KRS, należy go opłacić. Wpłaty należy dokonać na rachunek lub do kasy sądu, w którym składamy wniosek. Koszty w przypadku fundacji wynoszą:

  • dla fundacji rejestrującej się wyłącznie w KRS – 250 zł
  • dla fundacji rejestrującej się w rejestrze fundacji i rejestrze przedsiębiorców KRS – 600 zł (w tym 500 zł to opłata za wpis, a 100 zł za ogłoszenie go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Po dokonaniu powyższych czynności należy skompletować wszystkie dokumenty:

  • Akt fundacyjny
  • Statut
  • Uchwały o powołaniu członków organów Fundacji
  • Formularze KRS
  • Dowód dokonania opłaty sądowej
  • Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

I wysłać do odpowiedniego sądu (według właściwości wydziałów KRS – UWAGA: na stronach ministerstwa właściwości są często zdezaktualizowane). Odpowiednio przygotowany proces rejestracji powinien potrwać około miesiąca. Należy jednak pamiętać, że jeżeli popełnimy błędy lub występuje znaczne obciążenie danego sądu – proces może się znacznie przedłużyć.

NGO Consulting to zespół profesjonalistów od lat zajmujących się wspieraniem organizacji pozarządowych. Pomagamy również w procesie rejestracji fundacji – zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy wszystkie dokumenty, doradzimy jakie zapisy będą najpraktyczniejsze  i doprowadzimy do skutecznej rejestracji Twojej Fundacji.